مقایسه مشخصات دموگرافیك بیماران مبتلا به كانسر پروستات پیشرفته تحت درمان اركیكتومی جراحی و مدیكال (هورمون تراپی)

باغی نیا محمودرضا*,محققی فتح اله,رفیعی محمد

* دانشگاه علوم پزشكی اراك، گروه ارولوژی


مقدمه: سرطان پروستات شایع ترین بدخیمی در مردان آمریكایی و شایع ترین بدخیمی پس از پوست در مردان می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه مشخصات دموگرافیك بیماران مبتلا به كانسرپروستات پیشرفته تحت درمان اركیكتومی جراحی و مدیكال می باشد.
روش كار: این مطالعه به صورت مقطعی - تحلیلی گذشته نگر روی 53 بیمار مرد با بیماری كانسر پروستات پیشرفته موضعی و متاستاتیك (مراحل 3-4) كه جهت انجام درمان ادجوانت شیمی درمانی و یا پرتو درمانی به بخش انكولوژی بیمارستان بوعلی در همدان و بیمارستان ولی عصر اراك طی سال های 82 تا 86 مراجعه كرده بودند انجام گرفت. مشخصات دموگرافیك از نظر سن، مرحله بیماری، وضعیت فرهنگی، محل زندگی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و پذیرش نوع درمان بیماران مبتلا به كانسر پروستات پیشرفته تحت درمان اركیكتومی جراحی و مدیكال (هورمون تراپی) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج: اختلاف معنی داری بین میانگین سنی افراد اركیكتومی شده و گیرندگان هورمون وجود داشت
.(p=0.007)  هم چنین توزیع وضیت اجتماعی- اقتصادی در دو گروه متفاوت بود.(p=0.025)  توزیع مرحله بیماری، سطوح فرهنگی و محل سكونت در دو گروه درمانی یكسان بود (به ترتیب p=0.207، p=0.617 و p=0.272).
نتیجه گیری: افراد تمایل كمتری به انجام اركیكتومی نسبت به هورمون تراپی دارند. هم چنین در وضعیت اجتماعی - اقتصادی بهتر و سنین بالاتر تمایل بیشتری در پذیرش اركیكتومی به طریق جراحی وجود دارد.

كلید واژه: اركیكتومی، هورمون درمانی، سرطان پروستات