سرطان تیدوئید نسبت به انواع دیگر سرطان ها ، از شیوع كمتری برخوردار است و فقط تعداد كمی از تومورهای تیروئید سرطانی ( بدخیم ) هستند .

معمولا˝ بیشتر تومورهای تیروئید خوش خیم هستند ، یعنی حدود مشخص دارند و به بافت های دیگر دست اندازی نمی كنند و در آنها منتشر نمی شوند . تومورهای بدخیم تیروئید بسیار كمیاب هستند و تقریبا˝ علت دو درصد از مرگ های ناشی از سرطان را تشكیل می دهند . این تومورها بیشتر در زنان و بین سنین چهل تا شصت سالگی دیده می شوند .

علت بروز سرطان مشخص نیست ولی این بیماری بیشتر در كسانی دیده می شود كه در دوران كودكی تحت تابش اشعه قرار گرفته باشند . گاه ممكن است توده های خوش خیم غده تیروئید به نوع بدخیم تبدیل شوند .

غلامت اصلی سرطان تیروئید ، ظهور یك ندول ( گره ) سفت و بدون درد در غده تیروئید و در ناحیه گردن است . گره معمولا˝ منفرد است و به سرعت بزرگ می شود . رشد سریع گره ممكن است باعث شود به قسمت های مجاور فشار آورد و تنفس را مشكل كند بلع را با اختلال مواجه سازد . ممكن است تومور در بافت های دیگر بدن نیز منتشر شود . برای تشخیص سرطان تیروئید ، معمولا˝ نمونه برداری بافت تیروئید انجان می گیرد .

از جمله انواع سرطان های تیروئید آدنوكار سنیوم پاپیلری ، كارسینوم مدولاری و كارسینوم آناپلاستیك است .

سرطان تیدوئید نسبت به انواع دیگر سرطان ها ، از شیوع كمتری برخوردار است و فقط تعداد كمی از تومورهای تیروئید سرطانی ( بدخیم ) هستند .

معمولا˝ بیشتر تومورهای تیروئید خوش خیم هستند ، یعنی حدود مشخص دارند و به بافت های دیگر دست اندازی نمی كنند و در آنها منتشر نمی شوند . تومورهای بدخیم تیروئید بسیار كمیاب هستند و تقریبا˝ علت دو درصد از مرگ های ناشی از سرطان را تشكیل می دهند . این تومورها بیشتر در زنان و بین سنین چهل تا شصت سالگی دیده می شوند .

علت بروز سرطان مشخص نیست ولی این بیماری بیشتر در كسانی دیده می شود كه در دوران كودكی تحت تابش اشعه قرار گرفته باشند . گاه ممكن است توده های خوش خیم غده تیروئید به نوع بدخیم تبدیل شوند .

غلامت اصلی سرطان تیروئید ، ظهور یك ندول ( گره ) سفت و بدون درد در غده تیروئید و در ناحیه گردن است . گره معمولا˝ منفرد است و به سرعت بزرگ می شود . رشد سریع گره ممكن است باعث شود به قسمت های مجاور فشار آورد و تنفس را مشكل كند بلع را با اختلال مواجه سازد . ممكن است تومور در بافت های دیگر بدن نیز منتشر شود . برای تشخیص سرطان تیروئید ، معمولا˝ نمونه برداری بافت تیروئید انجان می گیرد .

از جمله انواع سرطان های تیروئید آدنوكار سنیوم پاپیلری ، كارسینوم مدولاری و كارسینوم آناپلاستیك است .