بعد از آدم  (ع)  به فرمان خدا شیث  (ع) جانشین آدم  (ع) شد .

حّوا فرزند دیگری زائید به نام شیث و وقتی به سن بلوغ رسید خداوند حوریه ای دیگر فرستاد و به آدم(ع) وحی كرد كه او را به ازدواج شیث(ع) در

 آورد و از آن حوریه دختری متولّد شد كه نامش را حوره گذاردند و وقتی بزرگ شد با هبه الله(ع) ازدواج كرد و نسل آدم(ع) از آن دو به وجود آمد .

 وقتی هبه الله(ع) از دنیا رفت ، خدا به آدم(ع) وحی كرد كه وصیّت و اسم اعظم را به شیث(ع) بسپارد .

قابیل از جریان مطلع شد و نزد شیث(ع) آمد و او را تهدید كرد كه دلیل اینكه من برادرم را كُشتم این بود كه او را لایق جانشینی پدرم نمی دانستم و

 حال به تو می گویم كه تو را نیز می كشم .

912 سال از عمر شیث(ع) گذشت و از دنیا رفت و احتمالاً 50 صحیفه از خداوند بر او نازل شد كه تهلیل و تسبیح  بود .

بعد از شیث(ع) فرزندش ( انوش ) كه او را ریسان نیز می نامیدند . وصی او شد و بعد از او پسرش ( قینان بن انوش ) و بعد از او (مهلائیل ) یا ( حیلث )

 و بعد از وی پسرش ( یارد ) یا ( یرد ) كه پدر اخنوخ كه همان ادریس (ع) است ،كه عمر هریك را بین 800 تا 1000 سال می گویند .